Socis

 

RECTIFICACIÓ ERRATES

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

C.E. LLAVANERES i C.F. ESCOLA LLAVANERES

D’acord amb el que regulen els estatuts de l’entitat, la junta directiva del C.E. Llavaneres i C.F. Escola Llavaneres té el plaer de comunicar a tots els socis de l’entitat la convocatòria d’eleccions per escollir tots els membres de la Junta Directiva del Club. El procés electoral s’iniciarà el dia 16 de maig i finalitzarà el 28 de juny de 2022 amb la celebració de l’acte de votacions.

Les candidatures, com a mínim, hauran de proveir els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a, podent a més, presentar altres càrrecs com sots-president/a i els vocals que creguin convenients. Cadascuna de les persones ha d’ocupar un únic càrrec.

Seran electors i elegibles tots els socis o sòcies de ple dret majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

Al procés electoral li són d’aplicació les previsions dels estatuts vigents del C.E. Llavaneres i C.F. Escola Llavaneres, en el seu defecte, per tot allò que no hi estigui previst, pel Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya.

 

CALENDARI ELECTORAL

 

18 DE MAIG  DE 2022

Designació per sorteig de les persones que han de composar la Junta i la Mesa electoral, entre els socis i sòcies que compleixin les condicions establertes en els estatuts, a les oficines del club a les 20:00h. S’hauran d’escollir 3 persones titulars i 3 suplents.

EI càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat/a o familiar de candidat/a, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat, o concorre en la persona elegida alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituïda per les persones suplents escollides.

Les persones elegides com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral, haurien de ser substituïdes per les persones membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin derivar.

20 DE MAIG  DE 2022

Pressa de possessió i constitució formal de la Junta Electoral

DEL 20 DE MAIG AL 24 DE MAIG DE 2022 (ambdós inclosos)

Exposició provisional al domicili del Club de les llistes de socis i sòcies de ple dret per ser electors i elegibles i període de reclamacions. El cens restarà a disposició de tots els socis i sòcies els dilluns i els dijous de 18:00 a 20:00 o en un altre horari sol·licitant-ho a la Junta Electoral.
Reclamacions del cens: El període de resolució per part de la Junta electoral de les possibles reclamacions del cens és de tres dies següents a la interposició de la reclamació.

28 DE MAIG DE 2022

Aprovació definitiva del cens de socis i sòcies electors i elegibles.

 

DEL 29 DE MAIG AL 05 DE JUNY DE 2022 (ambdós inclosos)

Presentació de candidatures. Les candidatures hauran d’anar tancades i per escrit, incloent el nom dels socis o de les sòcies candidats/tes encapçalades pel candidat o candidata a President/a, amb un nombre no inferior als 3 dels llocs elegibles. Les candidatures hauran d’estar signades ples candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia del DNI.

Cada soci o sòcia només es podrà presentar a una única candidatura.

Els titulars de la Junta electoral elegida es constituiran en Junta Provisional mentre duri el procediment de sufragi.

06 DE JUNY DE 2022

Proclamació per part de la Junta Electoral de les candidatures que poden participar a les eleccions. Durant els tres dies següents a la finalització del termini per presentar candidatures, la Junta electoral ha de comprovar que en els candidats presentats hi concorren les condicions de ser elegibles i electors i que han complert tots els tràmits establerts a la presentació de candidatures i ha de proclamar les candidatures que poden participar a les eleccions i refusar les que no tinguin els requisits necessaris. El dia de la proclamació, la Junta electoral ha de trametre certificació de l’acta d’aquesta proclamació, a la Junta directiva.

 Si només es presentés una única candidatura, la Junta electoral directament ha de procedir a la proclamació dels seus components deixant sense efecte la convocatòria de l’Assemblea general per a les votacions. En cas contrari, s’inicia el següent període del calendari.

Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb les persones membres suplents i les de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l'únic objectiu d'administrar l’entitat i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

DEL 07 DE JUNY AL 26 DE JUNY DE 2022 (ambdós inclosos)

Promoció i propaganda de les candidatures

27 DE JUNY DE 2022

Jornada de reflexió

28 DE JUNY DE 2022

Convocatòria de l’acte de votació per les eleccions a presidència del C.E. Llavaneres i C.F. Escola Llavaneres, entre les 20:00 i 21:30 hores , a la seu del Club, on estaran disponibles per a tots els socis i sòcies de ple dret les urnes per dipositar el vot a la candidatura desitjada, prèvia identificació mitjançant la presentació del DNI.

 

Immediatament després de la finalització de l’escrutini, es procedirà a la proclamació de la candidatura guanyadora. Si es produís empat entre dues o més candidatures, s’hauran de repetir les votacions al setè dia següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats.

DEL 29 DE JUNY AL 01 DE JULIOL DE 2022 (ambdós inclosos)

Dins els tres dies següents a la proclamació de la candidatura, s’haurà de comunicar l’acta de proclamació a la Junta directiva del Club, a la Federació Catalana de futbol i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Dins d’aquest període es podran d’interposar  recursos contra la candidatura guanyadora.

02 DE JULIOL DE 2022

Dins els tres dies següents a la seva elecció i un cop transcorregut el període de recursos, es procedirà a la pressa de possessió de les candidates o candidats elegits.

 

 

 

  Visca el C.E.Llavaneres  i C.F. Escola Llavaneres!!

LA JUNTA DIRECTIVA